Publikacije

 

Stanovništvo

Stanovništvo je najstariji demografski naučni časopis na Balkanu. Izdaje ga od 1963. godine Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Pokretač i ujedno njegov prvi urednik bio je akademik Miloš Macura. Od 1990. godine suizdavači časopisa su Institut društvenih nauka i Društvo demografa Srbije.

Uputstvo autorima priloga za Stanovništvo

Preuzimanje publikacija

 
Demografski pregled
Demografskom pregledu se sažeto, jasno i kontinuirano ukazuje na karakteristike demografskog razvitka i aktuelnosti populacione politike u Srbiji. Publikacija je namenjena državnim organima i službama, nevladinim organizacijama, javnim glasilima i novinarima, ali i studentima demografije, profesionalnim demografima i ostalima koji su zainteresovani za demografsku problematiku. Demografski pregled izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u saradnji sa Centrom za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka i Društvom demografa Srbije. Izlazi od 2000. godine i to 4 puta godišnje.

Preuzimanje publikacija

 

Migracije, krize i ratni sukobi na Balkanu s kraja 20. veka

Urednik Goran Penev

Zbornik "Migracije, krize i ratni sukobi na Balkanu s kraja 20. veka" predstavlja izbor radova sa međunarodnog naučnog skupa koji je pod naslovom Migracije, krize i nedavni ratni sukobi na Balkanu / Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans Migrations, Crises and Recent Conflicts in the Balkans održan u Beogradu 2005. godine.

 Preuzimanje publikacije

 

Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine 

Urednik Goran Penev

Kroz ukupno 12 autorskih priloga data je celovita analiza stanja stanovništva i domaćinstava Srbije na osnovu rezultata popisa 2002. godine. Studija predstavlja rezultat saradnje Republičkog zavoda za statistiku Srbije, Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka i Društva demografa Srbije.

Preuzimanje publikacije

 

Populaciona edukacija

Ana Gavrilović

Knjiga Populaciona edukacija nastoji, pre svega, da ukaže na neka osnovna pitanja koja se nameću: šta je populaciona edukacija; zašto populaciona edukacija; kome je namenjena; šta su domaća iskustva u njenoj organizaciji; kako je organizovati; koji su mogući modeli i metode, kao i neka pitanja koja se tiču učesnika procesa edukacije i načina interakcije i komunikacije između njih.

Preuzimanje publikacije