O društvu

Udrušenje je formirano 1990. godine kao Društvo demografa Jugoslavije, da bi nakon prestanka postojanja bivše SFR Jugoslavije i kasnije SR Jugoslavije promenilo naziv u Društvo demografa Srbije (skraćeno DDS). DDS je početkom 2009. godine imalo 109 članova i 97 članova koji su imali studentski status. Gotovo petina članova su iz inostranstva (BiH, Francuska, Grčka ...).

Osnovne aktivnosti DDS su vezane za popularizaciju demografije, a od svog osnivanja se bavi organizovanjem i realizacijom naučnih istrašivanja iz demografije kao i izdavačkom delatnošću. Od 1990. godine je, zajedno sa Centrom za demografska istrašivanja Instituta društvenih nauka, suizdavač naučnog časopisa "Stanovništvo", a od 2000. godine i biltena "Demografski pregled" (zajedno sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Centrom za demografska istrašivanja Instituta društvenih nauka). Društvo demografa je 2005. godine bilo i suorganizator Međunarodne naučne konferencije "Migrations, Crises and Recent Conflicts in the Balkans "(85 učesnika iz 18 zemalja). Svake godine se odršava i tradicionalna Tribina DDS na kojoj se predstavljaju rezultati demografskih istrašivanja ili razmatraju odabrane teme koje se odnose na aktuelni demografski trenutak Srbije.

Društvo demografa Srbije je dobrovoljno, vanstranačko, nevladino, samostalno i neprofitabilno udrušenje naučnih i stručnih radnika udrušenih oko ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih njegovim Statutom:

Prema Statutu, Društvo demografa Srbije:

a) razmatra i objavljuje radove iz oblasti demografije;

b) radi na unapređenju nastave demografije;

c) inicira i organizuje naučni i stručni rad iz oblasti demografije;

d) organizuje saradnju demografa i naučnih radnika iz drugih oblasti;

e) organizuje saradnju sa srodnim društvenim organizacijama, udrušenjima, ustanovama i naučnim radnicima u inostranstvu;

f) organizuje stručno-naučne skupove (savetovanja, simpozijume, konferencije, kongrese);

g) izdaje odgovarajuće publikacije;

h) uspostavlja saradnju sa privrednim, društveno-političkim i kulturnim organizacijama;

i) preuzima i druge odgovarajuće aktivnosti i mere.